Endret: 22 nov 2016     Opprettet: 29 okt 2015

Oppussingsveiledning

Denne veiledningen tar utgangspunkt i gjeldende beboerguide, samt akkumulerte erfaringer etter oppussingsarbeid og forespørsler knyttet til oppussing av leiligheter i borettslaget. I tillegg til å sette seg inn i denne veiledningen, må andelseier alltid konferere siste og gjeldende beboerguide da denne vil være styrende for borettslaget.

1. Generelt

a. I hovedsak må det søkes om godkjenning fra styret dersom det skal

gjøres større endringer i leiligheten som griper inn i det vedlikehold borettslaget er

ansvarlig for. Dette gjelder alt arbeid som påvirker bærende konstruksjoner og

gjennomhulling av denne, bjelkelag, felles rør og ledninger som avløp og ventilasjon, samt andre felles installasjoner som går gjennom leiligheten. I tillegg må det søkes om godkjenning fra styret dersom oppussingen kan inngripe i, eller kan forringe naboleiligheter eller fellesområder.

b. Det er derimot ikke nødvendig å søke om tillatelse dersom oppussingen gjelder lettvegger, indre dører, skap, tapet, gulvbelegg og åpne rør som går i kjøkkenbenk.

c. Det skal alltid nyttes godkjente fagfolk ved arbeid knyttet til vann, avløp og strøm.

d. Andelseieren er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med hvor de bærende

konstruksjoner befinner seg i egen boenhet, samt hvor andre felles installasjoner er forut for oppussingen.

2. Avtrekk

a. Leilighetene i borettslaget baserer seg på naturlig avtrekk. Det vil si at kald luft trekkes inn gjennom ventiler i vegg og ved vindu, og varm luft stiger ut gjennom ventilasjonskanaler på kjøkken og bad. For å sikre godt inneklima må eksisterende ventiler bevares, og det skal ikke monteres mekaniske avtrekksvifter. Dersom kjøkkenet flyttes må det monteres avtrekksvifte med kullfilter slik at matlukt ikke føres inn i de felles ventilasjonskanalene. Det er heller ikke tillatt å føre kjøkkenavtrekk direkte ut gjennom yttervegg.

3. Vann/avløp

a. Det er mulig å flytte kjøkkenet inne i leiligheten. Ettersom det generelt er meget høyt under taket, er den enkleste måten å senke himlingen og føre vann/avløp i taket. En senket himling vil også gi økt støyisolering mot leiligheten over. Ettersom gulvet ikke er lektet opp vil det å legge vann/avløp i gulvet ikke være å anbefale.

b. Det gis ikke anledning for leiligheter i 1. etasje å føre vann eller avløp gjennom kjeller. Ved flytting av bad/kjøkken må dermed vann og avløp ivaretas innad i leiligheten.

c. Alt arbeid med vann og avløp skal gjøres forskriftsmessig og av autoriserte fagfolk.

d. Det anbefales å ha rørlegger på befaring så tidlig som mulig for å sikre at oppussingsarbeidet ivaretar rørleggerens behov på best mulig måte.

4.Strøm

Ved flytting av kjøkken/bad vil det være behov for å flytte, endre og øke antall strømkurser i leiligheten. Her skal de kanaler som går i veggen mellom sikringsskap og leiligheten nyttes slik at trappeoppgangenes inntrykk ikke forringes. Hvordan dette løses inne i leiligheten er opp til andelseier. Det forutsettes at arbeidet gjøres forskriftsmessig av autoriserte fagfolk.

5. Vegger

a. Veggene i borettslaget er av mørtel og ikke betong. Dette innebærer at veggene «puster» og bidrar til et godt inneklima. Ved oppussing anbefales beboerne således på det sterkeste ikke å bruke materialer, kjemikalier eller maling som forsegler veggen og gjør denne tett (gjelder selvfølgelig ikke membran på bad). Ved å forsegle veggene kan en oppleve økt fukt/kondensproblematikk, samt et dårligere inneklima.

b. Eksisterende veggventiler må beholdes og være tilgjengelig. Dersom disse har vært forseglet av tidligere beboer anbefales det under oppussingen å gjøre denne tilgjengelig igjen.

c. Det er nyttet teglstein på de originale lettveggene i borettslaget. Andelseier bør være bevisst på at arbeid knyttet til slike vegger vil gerere større menger støv og avfall, samt støy. Dette kan være til sjenanse for andre beboere.

d. Styret sitter på fargekoder for malingen som er nyttet på balkongene. Disse er ikke like for Gjøvikgata og Ålesundgata.

6. Piper og ildsted

a. Pipeløpene ble rehabilitert vinteren 2014/2015. På generalforsamlingen i 2015 ble det vedtatt at nyinstallasjon av ildsted skal utføres av autoriserte fagfolk, samt at ildstedet skal være rentbrennende. Nye ildsteder skal tilkobles fungerende pipeløp ved eksisterende tilkoblingspunkt.

b. I forkant av nyetablering av ildsted har andelseier ansvar for å kontakte styret for å sikre at ildstedet tilkobles et fungerende pipeløp. Etter at arbeidet er utført skal andelseier oversende en attest til styret som inneholder bildevedlegg fra utførende håndverker som dokumenterer fagmessig installering.

7. Ordensregler

a. I henhold til beboerguiden er bruk av drill, banking og annet støy fra oppussing ikke tillatt etter kl. 21 på hverdager, og etter kl. 17 på lørdager. På søndager, helligdager og høytidsdager skal det være ro.

b. Andelseier som gjennomfører oppussing må være bevisst på at støy bærer godt i bygningens konstruksjon. Dette innebærer at skraping og sliping av vegger/gulv også vil være til sjenanse for andre beboere, og omfattes av bestemmelsene i beboerguiden.

8. Tilgang for entreprenører og andre håndverkere

a. Andelseier som nytter eksterne til å gjennomføre oppussingsarbeid, og gir disse tilgang til egen leilighet og oppgang står ansvarlig for disse ovenfor borettslaget.

b. Andelseier plikter å informere styret dersom slik tilgang gis til eksterne, og varigheten av denne tilgangen. Dette slik at borettslaget i større grad kan hindre uvedkommende tilgang til bygningene og boder.

c. Andelseier plikter å informere eksterne som gis tilgang om at inngangsdører skal holdes lukket (ref pkt 8.b.).

d. Andelseier plikter å informere eksterne om ordensreglene (ref. punkt 7 over).

e. Andelseier plikter å informere eksterne om parkeringsforbudet mellom bygningene i borettslaget og på snuplassen ved lekeplassen. Dette forbudet gjelder også for eksterne håndverkere. Biler som er parkert uten tillatelse fra styret kan bli borttauet uten varsel.

9. Avfall

a. Andelseier står selv ansvarlig for å fjerne avfall under og etter oppussing. Avfall fra oppussing skal ikke kastes i borettslagets avfallssystem eller mellomlagres i kjellerganger eller på loft.

10. Bomiljø

a. Andelseier som planlegger oppussing oppfordres til å snakke med sine nærmeste naboer slik at de er forberedt på at det vil forekomme oppussingsstøy i en periode.

Ved ytterligere spørsmål eller kommentarer knyttet til oppussing oppfordres andelseier å ta forbindelse med styret.

Lykke til med oppussingen!